6/30/24 - Minneapolis, MN

6/30/24 - Minneapolis, MN