10/13/18 - MINNEAPOLIS, MN

10/13/18 - MINNEAPOLIS, MN